Home > Over de faculteit > Organisatie

Faculteitsbestuur
Het Faculteitsbestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit. Sinds de invoering van de MUB (Wet Modernisering Universitaire Bestuursstructuur) in 1998 wordt de faculteit bestuurd door het Faculteitsbestuur.
Het bestuur bestaat uit een decaan, een onderzoeksportefeuillehouder en een onderwijsportefeuillehouder. Het bestuur wordt bijgestaan door de directeur bedrijfsvoering. Deze heeft tevens de leiding over het bureau van de faculteit. Een student is adviserend lid van het Faculteitsbestuur. Het bestuur is verantwoording schuldig aan het College van Bestuur.

Samenstelling Faculteitsbestuur:

  • Decaan: Prof.dr. R.R. Ganzevoort
  • Portefeuillehouder onderzoek: prof. dr. E.A.J.G. van der Borght
  • Portefeuillehouder onderwijs: prof. dr. Joke van Saane
  • Directeur bedrijfsvoering: H.W. van Nieuwenhuijsen
  • Studenttoehoorder: Annemarie Foppen


Er zijn twee medezeggenschapsorganen:

  • de Facultaire Studentenraad (FSR), (als onderdeel van de Universitaire Studentenraad)
  • de Onderdeelcommissie (als onderdeel van de Ondernemingsraad)

In de Studentenraad hebben drie studenten zitting. De Onderdeelcommissie bestaat uit vier medewerkers. Tezamen vormen zij de Gezamenlijke Vergadering van de faculteit. De Gezamenlijke Vergadering voert regelmatig overleg met het Faculteitsbestuur. De medezeggenschap is vastgelegd in verschillende universitaire en facultaire regelingen.

Onderwijscommissie/Opleidingscommissie
Elke opleiding heeft een Opleidingscommissie. Deze opleidingscommissies zijn samengevoegd tot één Onderwijscommissie. De Onderwijscommissie heeft een aantal taken waaronder het adviseren over de onderwijs- en examenregeling voordat het Faculteitsbestuur de regeling vaststelt.  

Meer informatie over de Onderwijscommissie/Opleidingscommissie op VUnet. 

Examencommissie
Elke opleiding heeft een Examencommissie. De Examencommissie stelt onder andere regels vast m.b.t. de goede gang van zaken bij tentamens en stelt de uitslag van de examens vast.

Meer informatie over de Examencommissie op VUnet.

Facultaire Studentenraad (FSR)
Alle studenten kunnen zich voor de verkiezing van de Facultaire Studentenraad kandidaat stellen. De Studentenraad heeft in principe zeggenschap over alle zaken die op de faculteit spelen, zowel over de praktische gang van zaken, als over de onderwijs- of studentenvoorzieningen. Er vinden elk jaar verkiezingen plaats. 

Meer over de Facultaire Studentenraad (FSR).

Afdelingen

De faculteit der Godgeleerdheid kent twee onderzoeksafdelingen:
Texts and Traditions en Beliefs and Practices.
In Texts and Traditions is het onderzoek gebundeld van bijbel- en koranwetenschappers alsmede kerk- en religiehistorici.
Beliefs and Practices omvat het onderzoek van systematisch en praktisch theologen alsmede dat van (vergelijkende) godsdienstwetenschappers en -filosofen.
In beide secties wordt zowel descriptief-analyserend als normatief-theologisch onderzoek verricht, in nauwe afstemming op elkaar. Het onderzoek is erop gericht recht te doen aan religieuze en levensbeschouwelijke voorstellingen en posities die men aantreft in geschriften en praktijken – vroeger en nu. Vandaaruit wordt het gesprek aangegaan over de waardering van deze voorstellingen en posities. Theologen, filosofen, historici, bijbel- en religiewetenschappers werken daarbij samen met aan de faculteit verbonden sociale wetenschappers die zich gespecialiseerd hebben in religie-onderzoek.

Studenten uit binnen- en buitenland die zich willen voorbereiden op een promotietraject volgen de tweejarige Master Religion and Theology. Na succesvolle afronding van deze opleiding worden zij automatisch toegelaten tot de promotie.

Bij het onderdeel Onderzoek & secties staan de contactgegevens van de sectieleiders en medewerkers en is meer achtergrondinformatie te vinden over onderzoek en onderwijs. 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl